Algemene Voorwaarden - Schuimkopen.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van Schuimkopen.nl.

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Schuimkopen.nl zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Schuimkopen.nl

2.3. Schuimkopen.nl verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van Schuimkopen.nl te willen ingaan, de opdracht schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.

2.4. De overeenkomst tussen Schuimkopen.nl en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Schuimkopen.nl.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen Schuimkopen.nl en opdrachtgever afgesproken prijs.

3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is Schuimkopen.nl gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van lonen en materialen.

3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de met Schuimkopen.nl afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.

4.2. Annulering dient altijd schriftelijk of per email te geschieden.

4.3. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan Schuimkopen.nl een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

4.4. Annulering op dezelfde dag van de afspraak is alleen mogelijk tegen 50% van de aanneem som.

4.5. Schuimkopen.nl neemt geen goederen terug omdat elk product speciaal voor u wordt vervaardigd en gesneden.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de Schuimkopen.nl uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan Schuimkopen.nl mee te delen.

5.2. Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen Schuimkopen.nl met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. Schuimkopen.nl staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordt bereikt.

6.2. Schuimkopen.nl geeft 1 jaar wettelijke garantie op producten bij normaal en deugdelijk gebruik.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Schuimkopen.nl is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Schuimkopen.nl.

7.2. Schuimkopen.nl is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag.

Artikel 8 Transport en Levertijden

8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan Schuimkopen.nl blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

8.2. Levertijd van bij ons bestelde producten varieert van 3 tot 7 dagen. Producten worden op maat gemaakt en dan per pakket post naar u verzonden. U ontvangt automatisch een track&trace code van ons.

Artikel 9 Betaling

9.1. Betaling dient vooruit of onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.

9.2. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan Schuimkopen.nl verschuldigd is, is Schuimkopen.nl gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

9.3. Als Schuimkopen.nl haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.

9.4. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: AVG, privacy en cookies

10.1 Sinds 25 mei 2018 gaat de AVG wet van kracht en daarom vindt u ook bij ons nu een melding onderin met de mogelijkheid om akkoord of niet akkoord te gaan. Gaat u niet akkoord? Dan verdwijnen de contactformulieren en mogelijkheden om gegevens naar ons toe te sturen.

10.2 Bij akkoord herstellen alle functionaliteiten van de website en kunt u uw gegevens door sturen. In onze privacyverklaring kunt u precies zien welke gegevens we waar voor gebruiken en hoe lang we deze gebruiken.

10.3 Besluit u om geen akkoord te geven maar ook niet om niet akkoord te gaan? Dan blijft de melding ten alle tijden onderin bestaan en gaan we er vanuit dat u akkoord gaat wanneer u toch formulieren invult.

Artikel 11: Overmacht

11.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst Schuimkopen.nl niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen Schuimkopen.nl en opdrachtgever ontbonden.

11.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop Schuimkopen.nl redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

11.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12 Ontbinding

12.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

12.2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan Schuimkopen.nl richt zal hij/zij Schuimkopen.nl eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 13 Geschillen

13.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation (Nederlands Mediation Instituut, Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam) worden voorgelegd.

13.3. Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal bedoeld geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Schuimkopen.nl voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.Waar ben je naar op zoek? Vind het met onze zoekhulp!

Vrouw wijzend naar zoekhulp
Toch niet gevonden waar u naar op zoek was? Stuur ons een e-mail en we helpen u binnen no-time verder.